Veelgestelde vragen

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad houdt de ontwikkelingen binnen het lokale sociale domein nauwlettend in de gaten. Als het nodig is, stelt zij op eigen initiatief vragen of adviezen op richting gemeente of andere instanties. Verder komen er nieuwe beleidsstukken binnen vanuit de gemeente, waarop de Adviesraad kan adviseren. De Adviesraad komt iedere zes weken bijeen.

Wat kan ik als inwoner van de gemeente Bunschoten van de Adviesraad Sociaal Domein verwachten?

U kunt ervan op aan dat de Adviesraad deskundig en betrokken is en blijft bij het sociaal domein van onze gemeente. De raadsleden hebben een goed netwerk, hebben kennis van het sociaal domein en de lijntjes zijn kort richting de lokale zorginstanties en maatschappelijke organisaties. U kunt van ons verwachten dat we het belang van de inwoners hoog in het vaandel hebben staan.

Wat is het sociaal domein?

Het sociaal domein is een breed begrip. Het betreft onder meer de zorg voor jeugd, zorg voor ouderen, zorg voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en omvat thema’s rond maatschappelijke ontwikkeling waaronder preventie en welzijnswerk.

Waarom is de Wmo-adviesraad veranderd in Adviesraad Sociaal Domein?

Per 1 januari 2015 is het stelsel van zorg, hulp en ondersteuning enorm veranderd. Behalve de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn ook de Jeugdwet en de Participatiewet onder de gemeentelijke verantwoordelijkheid gekomen. Deze beleidsterreinen zijn dusdanig met elkaar verweven, dat het veel logischer en effectiever is om op alle terreinen betrokken te zijn, dan enkel het onderdeel Wmo. Er wordt nu gewerkt vanuit het principe ‘1 motto, 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’…en dus ook 1 adviesraad.

Waar kan ik de Adviesraad Sociaal Domein tegenkomen?

De adviesraad kunt u tegenkomen bij bijeenkomsten die op initiatief van de gemeente, kerken, maatschappelijke organisaties of cliëntenvertegenwoordigers worden georganiseerd. Daarnaast organiseert de adviesraad jaarlijks een raadpleging waarbij inwoners hun bijdrage/ ervaringen/ input kunnen leveren ten aanzien van het sociaal domein in de gemeente Bunschoten. Ook kunt u zelf contact leggen met leden van de adviesraad en is het – op verzoek – mogelijk om (een deel van) een vergadering bij te wonen. U kunt zich hiervoor richten tot het secretariaat. Uiteraard kunt u ons ook online aantreffen, bijvoorbeeld via deze website of op Twitter @AdviesraadBUN.

Uit wie bestaat de Adviesraad Sociaal Domein?

Wij stellen ons voor op deze website onder de pagina ‘Wie zijn wij’.

Kan ik een vergadering van de adviesraad bijwonen?

Kijk bij de jaaragenda bij de vergaderdata, klik op de gewenste datum om u aan te melden.